Tutkimukset ja selvitykset

Tälle sivulle kerätään tutkimuksia ja selvityksiä nuorten taloudenhallintaan ja rahankäyttöön liittyen. Listaan päivitetään uusimmat aihealueeseen kuuluvat tutkimukset ja selvitykset.

 

Jos sinulla on tiedossa tutkimuksia/selvityksiä, joita ei listasta löydy, otamme mielellämme vinkkejä vastaan osoitteeseen muntalous(at)gmail.com.

2017

Eskelinen, Niko & Sironen, Jiri (toim.) (2017). Köyhyys – syitä ja seurauksia. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Painopaikka Grano Oy. Kuopio.

 

Niemi, Marja-Leena (toim.) (2017). Nuoret ja velka -akatemiahankkeen tutkimuskoosteita. Nuorten velkaongelmat – velkatyypit, selviytyminen ja vastuukysymykset. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen NUORET JA VELKA koostejulkaisu 22.3.2017. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

 

Piilonen, Terhi (2017). Crouching Masculinity, Hidden Risk. Female Investors (Re)Constructing and Negotiating Gendered Discourses about Investing. Master’s Thesis. Aalto University School of Business Marketing. Helsinki.

2016

Hetken huumaa vai harrasta harkintaa. Mihin ja miten nuoret naiset käyttävät rahansa. Lindorff & Evidens (2016).

 

Isola, Anna-Maria; Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81, 150–160.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Talousohjausta tekemässä – kokemuksia kentältä 2014–2016.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Jalkautuva talousohjaus: Työvälineet.

 

Kalmi, Panu & Ruuskanen, Olli-Pekka (2016). Suomalaiset pärjäävät taloudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin maihin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2016.

 

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2016). Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 16/2016.

 

Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati & Sarasoja, Laura (2016). Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016.

 

Nyholm, Sari (2016). Kokemuksia pienlainasta ja pienillä tuloilla elämisestä. Arviointiraportti asiakashaastatteluista. Takuu-Säätiön Pienlaina-projekti.

 

Peura-Kapanen, Liisa; Aalto, Kristiina; Lehtinen, Anna-Riitta & Järvinen, Raija (2016). Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.

2015

Finanssialan keskusliitto (2015). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat.

 

Majamaa, Karoliina (toim.) (2015). Nuoret velka ja yhteiskunta – Koukusta loukkuun. Seminaarijulkaisu.

 

Ranta, Mette (2015). Pathways to Adulthood. Developmental Tasks, Financial Resources and Agency. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

 

Saari, Juhani (2015). Toimeentuloa eri elämäntilanteissa – Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä opiskelijabarometrin aineistossa. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Työpapereita 2/2015.

 

Toimi, Lasse (2015). Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina – Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville. Nuorisosäätiö.

 

Tähtinen, Minni (2015). Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

2014

Blomgren, Jenni; Maunula, Niko & Hiilamo, Heikki. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 79:3, 245–263.

 

Ihantila, Kimmo (2014). Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus – tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos.

 

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina (2014). Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013. Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 3/2014.

2013

Harada, Anni (2013). Nuorten aikuisten finanssitietouden tarve elämäntilanteiden muuttuessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu, vakuutustiede.

 

Melonen, Johannes (2013). Nuorten velkaantuminen ja velkojen järjestely. Opinnäytetyö. Karelia ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma.

 

Piensoho, Annu (2013). Nuorten aikuisten asuminen lapsuudenkodissa. Maisterin tutkielma. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos.

 

Vitikka, Ida-Kaisa (2013). Nuorena hukkuneet – Ylivelkaantuminen nuorten kertomuksissa. Pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

2012

Hakovirta, Mia & Rantalaiho, Minna (2012). Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124/2012.

 

Koste, Asmo (toim.) (2012). Nuorista Suomessa – Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä. Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

 

Kylkilahti, Eliisa (2012). Toteuttajia, epäonnistujia ja irrottautujia – nuoruuden kulttuuriset ihanteet omaelämäkerrallisissa teksteissä. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

 

Lehtinen, Anna-Riitta (2012). Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012.

 

Luukkanen, Laura & Raijas, Anu (2012). Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Kulutustutkimus. Nyt 2/2012.

 

Mikkonen, Juho (2012). Syrjäytyä vai selviytyä. Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

 

Peura-Kapanen, Liisa (2012). Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Raijas, Anu & Uusitalo, Outi (toim.) (2012). Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Kuluttajatutkimuskeskus.

2011

Peura-Kapanen, Liisa & Lehtinen, Anna-Riitta (2011). Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 3/2011.

2010

Peura-Kapanen, Liisa; Raijas, Anu & Lehtinen, Anna-Riitta (2010). Velkatunneli – Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia. Kuluttajatutkimuskeskus ja Takuu-Säätiö. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2010.

2008

Sundblad, Mette (2008). Nuorten henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta. Taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden siirtymävaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

2006

Autio, Minna (2006). Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos.

2005

Autio, Minna & Paju, Petri (toim.) (2005). Kuluttava nuoruus. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes

Jaa somessa >> Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+