Tutkimukset ja selvitykset

Tälle sivulle kerätään tutkimuksia ja selvityksiä nuorten taloudenhallintaan ja rahankäyttöön liittyen. Listaan päivitetään uusimmat aihealueeseen kuuluvat tutkimukset ja selvitykset.

 

Jos sinulla on tiedossa tutkimuksia/selvityksiä, joita ei listasta löydy, otamme mielellämme vinkkejä vastaan osoitteeseen muntalous(at)gmail.com.

2018

Heino, Jussi & Pihlgren, Mikko (2018). Raha-asiain neuvontaringin koettuja vaikutuksia ja kehitysehdotuksia. Haastattelututkimus Helsingin seurakuntayhtymän diakoniatyön asiakkaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Nordlund, Nina (2018). Lapset ja raha. Talouskasvatuksen aakkoset vanhemmille. Alma Talent.

2017

Finanssiala ry (2017). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. Tekstiraportti 2017.

 

Eskelinen, Niko & Sironen, Jiri (toim.) (2017). Köyhyys – syitä ja seurauksia. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Painopaikka Grano Oy. Kuopio.

 

Esselink, Henk & Hernandez, Lola (2017). The use of cash by households in the euro area. Occasional Paper Series No 201, European Central Bank.

 

Hiilamo, Heikki; Määttä, Anne; Koskenvuo, Karoliina; Pyykkönen, Jussi; Räsänen, Tapio & Aaltonen, Sanna (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki.

 

Kaittila, Anniina (2017). Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Väitöskirja. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

 

Lepistö, Tytti (2017). Yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkinnät – Syntyperusteet ja vaikutukset. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu, liikejuridiikan koulutusohjelma.

 

Majamaa, Karoliina; Sarasoja, Laura & Rantala, Kati (2017). Viime vuosien muutokset vakavissa velkaongelmissa. Analyysi velkomustuomioista. Yhteiskuntapolitiikka, e-julkaisu.

 

Mukkila, Susanna; Ilmakunnas, Ilari; Moisio, Pasi & Saikkonen, Paula (2017). Perusturvan riittävyys ja köyhyys 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 31/2017.

 

Niemi, Marja-Leena (toim.) (2017). Nuoret ja velka -akatemiahankkeen tutkimuskoosteita. Nuorten velkaongelmat – velkatyypit, selviytyminen ja vastuukysymykset. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen NUORET JA VELKA koostejulkaisu 22.3.2017. Lapin yliopisto.

 

Ohisalo, Maria (2017). Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

 

Piilonen, Terhi (2017). Crouching Masculinity, Hidden Risk. Female Investors (Re)Constructing and Negotiating Gendered Discourses about Investing. Master’s Thesis. Aalto University School of Business Marketing. Helsinki.

 

Takalo, Tuomas (2017). Lyhytaikaisten kuluttajaluottojen sääntely. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2017, 382–392.

 

Virtanen, Ari (2017). Sosiaalinen luototus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 31/2017.

2016

Hetken huumaa vai harrasta harkintaa. Mihin ja miten nuoret naiset käyttävät rahansa. Lindorff & Evidens (2016).

 

Isola, Anna-Maria; Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81, 150–160.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Talousohjausta tekemässä – kokemuksia kentältä 2014–2016.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Jalkautuva talousohjaus: Työvälineet.

 

Kalmi, Panu & Ruuskanen, Olli-Pekka (2016). Suomalaiset pärjäävät taloudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin maihin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2016, 6–21.

 

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2016). Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 16/2016.

 

Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati & Sarasoja, Laura (2016). Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016.

 

Majasalmi, Terhi & Tuominen, Camilla (2016). Koululaisen rahakirja – Saavuta unelmasi viisaiden rahataitojen avulla. Readme.fi.

 

Nyholm, Sari (2016). Kokemuksia pienlainasta ja pienillä tuloilla elämisestä. Arviointiraportti asiakashaastatteluista. Takuu-Säätiön Pienlaina-projekti.

 

Peura-Kapanen, Liisa; Aalto, Kristiina; Lehtinen, Anna-Riitta & Järvinen, Raija (2016). Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.

2015

Finanssialan keskusliitto (2015). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat.

 

Majamaa, Karoliina (toim.) (2015). Nuoret velka ja yhteiskunta – Koukusta loukkuun. Seminaarijulkaisu.

 

Ranta, Mette (2015). Pathways to Adulthood. Developmental Tasks, Financial Resources and Agency. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

 

Saari, Juhani (2015). Toimeentuloa eri elämäntilanteissa – Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä opiskelijabarometrin aineistossa. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Työpapereita 2/2015.

 

Toimi, Lasse (2015). Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina – Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville. Nuorisosäätiö.

 

Tähtinen, Minni (2015). Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen. Pro gradu -tutkielma. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

2014

Blomgren, Jenni; Maunula, Niko & Hiilamo, Heikki. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 79:3, 245–263.

 

Ihantila, Kimmo (2014). Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus – tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä. Maisterintutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina (2014). Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013. Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 3/2014.

 

Lusardi, Annamaria & Mitchell, Olivia S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature 52: 5–44.

 

OECD (2014). PISA 2012 Results: Students and Money. Financial Literacy Skills for the 21st Century. Volume VI. OECD Publishing.

2013

Harada, Anni (2013). Nuorten aikuisten finanssitietouden tarve elämäntilanteiden muuttuessa. Pro gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, vakuutustiede. Tampereen yliopisto.

 

Kalmi, Panu (2013). Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2013, 150–159.

 

Melonen, Johannes (2013). Nuorten velkaantuminen ja velkojen järjestely. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma, Karelia ammattikorkeakoulu.

 

Piensoho, Annu (2013). Nuorten aikuisten asuminen lapsuudenkodissa. Maisterin tutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Vitikka, Ida-Kaisa (2013). Nuorena hukkuneet – Ylivelkaantuminen nuorten kertomuksissa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto.

2012

Hakovirta, Mia & Rantalaiho, Minna (2012). Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124/2012.

 

Koste, Asmo (toim.) (2012). Nuorista Suomessa – Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä. Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

 

Kylkilahti, Eliisa (2012). Toteuttajia, epäonnistujia ja irrottautujia – nuoruuden kulttuuriset ihanteet omaelämäkerrallisissa teksteissä. Maisterintutkielma. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

 

Lehtinen, Anna-Riitta (2012). Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012.

 

Luukkanen, Laura & Raijas, Anu (2012). Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Kulutustutkimus. Nyt 2/2012.

 

Mikkonen, Juho (2012). Syrjäytyä vai selviytyä. Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

 

Pessi, Paula (2012). Valtti – tietosuora nuoren talouteen -verkkomateriaali. Kuluttajaliitto.

 

Peura-Kapanen, Liisa (2012). Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Raijas, Anu & Uusitalo, Outi (toim.) (2012). Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Xu, Lisa & Zia, Bilal (2012). Financial Literacy around the World, An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. Policy Research Working Paper, no. 6107, World Bank.

2011

Lusardi, Annamaria & Mitchell, Olivia S. (2011). Financial Literacy Around the World: An Overview. Journal of Pension Economics and Finance 10: 497–508.

 

Peura-Kapanen, Liisa & Lehtinen, Anna-Riitta (2011). Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 3/2011.

2010

Peura-Kapanen, Liisa; Raijas, Anu & Lehtinen, Anna-Riitta (2010). Velkatunneli – Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia. Kuluttajatutkimuskeskus ja Takuu-Säätiö. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2010.

2008

Sundblad, Mette (2008). Nuorten henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta. Taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden siirtymävaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

2006

Autio, Minna (2006). Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa. Väitöskirja. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

2005

Autio, Minna & Paju, Petri (toim.) (2005). Kuluttava nuoruus. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes.

Jaa somessa >> Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+