Palkkalaskelma

Ota palkkasi haltuun

Tässä artikkelissa käsitellään palkkaan liittyvää termistöä. On erittäin tärkeää, että palkkalaskelmaa osaa tulkita oikein. On jokaisen henkilökohtaisella vastuulla tarkistaa, että palkkalaskelman tiedot pitävät paikkansa.

Palkkalaskelma

Palkkalaskelman (palkkatodistus tai palkkakuitti) tehtävänä on kertoa, kuinka paljon työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa. Työntekijän pitää saada palkkalaskelma aina, kun palkka maksetaan.

Palkkalaskelma kertoo, milloin palkka maksetaan sekä ajanjakson, jota palkka koskee. Palkkalaskelmasta käy ilmi, kuinka paljon olet maksanut veroa palkasta.

Palkkalaskelmassa verosta puhutaan sanalla ennakonpidätys. Lisäksi siinä näkyvät muun muassa eläkeja työttömyysvakuutusmaksut.

Tutustu huolella palkkalaskelmaasi

Vaikka palkkalaskelma onkin vain yksi “lappunen”, se sisältää paljon tärkeää tietoa. Laskelmasta tulisi ilmetä muun muassa seuraavaa:

Palkkatiedot

 • ennakonpidätyksen alainen tulo
 • ennakonpidätys
 • rahasuoritus
 • luontoisedut
 • ylityötunnit
 • lomaraha
 • lomakorvaus
 • vuorolisät
 • rahapalkka
 • verottamattomat korvaukset

Palkkausperusteet

 • kuukausipalkka
 • tuntipalkka
 • provisiopalkka
 • palkkio

Vähennysperusteet

 • työntekijän eläke
 • lakisääteinen eläkemaksu
 • työntekijän työttömyysvakuutus
 • työntekijämaksut yhteensä
 • ammattiyhdistysmaksut
 • ulosottomaksut
 • muut vähennykset

Verotustiedot

 • pidätyslaji (esim. päätulon verokortti)
 • laskentatapa (esim. yksi tuloraja)
 • voimassa alkaen pp.kk.vvvv
 • voimassa asti pp.kk.vvvv
 • perusprosentti
 • lisäprosentti
 • kertynyt tulo
 • kumuloitunut tulo
 • verotettava tulo perus
 • peruspidätys

Viestit

 • ennakonpidätykseen sisältyy sairausvakuutuksen päivärahamaksu x euroa (pakollinen viesti palkansaajalle)
 • mahdolliset muut viestit

Yhteenveto

 • kausi
 • vuosi

Tärkeimmät termit selitettynä

Brutto- ja nettopalkka

Bruttopalkka on palkka, josta ei ole maksettu veroa eikä työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja. Bruttopalkka koostuu rahana maksettavista palkoista ja luontoisetuuksista. Monet sosiaalivakuutusmaksut lasketaan bruttopalkan perusteella.

Nettopalkka on palkka, josta on maksettu ennakonpidätys ja työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut. Termiä “maksettava palkka” ei pitäisi käyttää samassa merkityksessä kuin termiä “nettopalkka”. Maksettava palkka maksetaan työntekijälle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty lähdevero, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut ja muut vähennyskelpoiset erät. Muita vähennyskelpoisia eriä voivat olla esimerkiksi työnantajan pidättämät luontoissuoritukset, työttömyyskassan ja ammattiyhdistysten jäsenmaksut sekä ulosottomaksut.

Etuudet

Luontoisetu on työsuhteen perusteella maksettu muu kuin rahamääräinen suoritus. Verohallinnon vuosittain antamassa luontoisetupäätöksessä luetellaan tavanomaiset luontoisedut, kuten esimerkiksi auto-, autotalli-, ruoka-, majoitus-, ruokailu-, puhelin-, asunto- ja sähköetu. Rahapalkan ja luontoisedun yhteismäärästä peritään ennakonpidätys ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Työntekijän luontoisedusta maksama omavastuu vähennetään luontoisedun arvosta.

Lomat

Vuosilomapalkka on vuosiloman ajalta maksettava palkka.

Lomaraha on työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisen vuosilomapalkan lisäksi maksettava maksu, jonka suuruus määräytyy edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittujen lomapäivien määrän mukaan. Vuosilomalaissa (162/2005) ei ole säännöstä lomarahasta, mutta siitä voidaan sopia työehtosopimuksessa. Useimmiten lomaraha on 50 prosenttia vuosilomapalkasta, mutta se voidaan määritellä myös muulla tavoin, esimerkiksi prosenttiosuutena työehtosopimuksessa määritellystä kuukausipalkasta, riippuen vuosiloman pituudesta.

Lomaraha tai osa siitä voidaan muuntaa palkalliseksi vapaaksi työehtosopimuksella tai työnantajien välisellä sopimuksella. Vuosilomapalkan lisämäärää koskee erittely- ja ilmoitusvelvollisuus riippumatta siitä, kutsutaanko sitä lomarahaksi. Tällainen erittely vaaditaan esimerkiksi Kelalle ja työttömyyskassalle.

Vuosilomakorvaus on vuosiloman sijasta maksettava rahamääräinen korvaus. Valtakunnallisissa työehtosopimuksissa voidaan poiketa vuosilomalain (162/2005) vuosilomakorvauksen laskenta- ja maksuperusteista. Vuosilomakorvaus voidaan maksaa työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä. Tulorekisteri sisältää tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulotiedot ja tiedot maksetuista etuuksista. Nämä tiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla rekisteristä. Tulonsaaja voi myös tarkistaa, onko työnantaja täyttänyt työnantajan ilmoitusvelvollisuuden.

Lisätietoa löydät lähteenä käytetystä Ota palkkasi haltuun -oppaasta. Oppaan löydät tästä.