Joensuulaiset nuoret tietävät tulonsa ja menonsa

NAL:n Mun talous -osahanke teki joensuulaisille nuorille kyselyn rahankäytöstä huhtikuussa 2016. Kyselyyn saatiin 40 vastausta 15–29-vuotiailta nuorilta. Vastaajista miehiä oli 65 %, naisia 34 % ja muuta sukupuolta 1 %. Lähestulkoon sama kysely tehtiin noin kolmellesadalle oululaiselle ammattiin opiskelevalle nuorelle syksyllä 2015. Joensuulaiset ja oululaiset nuoret vastasivat kysymyksiin pitkälti samalla tavalla. Lähes puolet (49 %) kyselyyn vastanneista joensuulaisista oli sitä mieltä, että heille on opetettu riittävästi omien raha-asioiden hallintaa koulussa. Neljännes nuorista vastasi, ettei koulussa ole opetettu aihetta riittävästi ja loput vastanneista eivät osanneet sanoa kantaansa asiaan.

Nuoret keskustelevat raha-asioista pääasiassa vanhempiensa (80 %) ja kavereidensa (52 %) kanssa, mikä tukee aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Vastanneista 10 % ilmoitti keskustelleensa rahasta opettajan tai jonkun muun koulun työntekijän kanssa. Huolestuttavaa on, että 20 % vastanneista ei ollut keskustellut kotona vanhempien kanssa raha-asioista ja jopa 15 % vastaajista ei ollut keskustellut kenenkään kanssa. Oulussa vastanneista nuorista 7 % ei ollut puhunut rahasta kenenkään kanssa. Eniten joensuulaiset nuoret haluaisivat keskustella raha-asioistaan kotona vanhempien kanssa, toiseksi eniten kavereiden ja kolmanneksi koulussa.

Nuoria pyydettiin arvioimaan omia rahankäyttötaitojaan asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä … 5=täysin sa-maa mieltä). Ilahduttavan moni näyttäisi tietävän omat tulonsa ja menonsa. Selkeä enemmistö nuorista ei lainaa rahaa elämistä varten. Vastausten perusteella nuoret käyttävät rahojaan harkitusti, toisin kuin mediassa usein annetaan ymmärtää. Säästämisen kohdalla vastauksissa näkyy selvää hajontaa.

Omien rahankäyttötaitojen arviointi
Taulukko 1. Omien rahankäyttötaitojen arviointi (1=täysin eri mieltä … 5=täysin samaa mieltä)

Jopa 90 % joensuulaisista ja oululaisista nuorista oli sitä mieltä, etteivät he kaipaa tukea/opastusta raha-asioidensa hoitoon. Luku tuntuu korkealta, etenkin kun sitä peilaa nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintöjen määrään. Joensuun kyselyyn vastanneiden otos on pieni, mutta näyttäisi korreloivan oululaisten nuorten vastausten kanssa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.