Nykykoulu ei tarjoa tarpeeksi talousosaamista

Opettajista 94 % pitää talousopetusta tärkeänä. Kuitenkin vain vajaa kolmannes on sitä mieltä, että koulu antaa riittävät talousosaamisen valmiudet. Tämä selviää tuoreesta Opettajien talousosaaminen 2018 -tutkimuksesta.

Syksyllä 2018 toteutettiin Nuorten talousosaaminen -tutkimus, jossa nuorille suunnatulla kyselyllä selvitettiin suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyviä asenteita ja toiveita. Tutkimukseen vastanneista 90 % oli sitä mieltä, että koulu on paikka, jossa taloutta pitää opettaa, mutta vain viidennes koki saavansa koulusta riittävät valmiudet talousosaamiseen.

Opettajien mielipiteet esiin

Entä mitä mieltä opettajat ovat? Sitä selvitettiin Talous ja nuoret TAT:n teettämässä Opettajien talousosaaminen 2018 -tutkimuksessa, joka tarkastelee opettajien näkemyksiä talousosaamisesta ja sen kehittämisestä. Tutkimuksessa tehty kysely suunnattiin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisen oppitaitosten opettajille. Kyselyyn vastasi 749 opettajaa tai opettajaksi opiskelevaa.

Talousosaaminen on tärkeä kansalaistaito, jonka pohja luodaan jo nuorella iällä. Kodin ohella koulu on tässä tehtävässä tärkeässä roolissa. Taloustietoa on kouluissa opetettu pitkään osana yhteiskuntaoppia, joka nykyisin alkaa neljännellä vuosiluokalla. Lukiossa yhteiskuntaopin opetukseen kuuluu yksi kaikille pakollinen taloustiedon kurssi. Ammatillisissa perustutkinnoissa kaikille opiskelijoille yhteisenä tutkinnon osana on yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Kuitenkin, kuten eräs kyselyyn vastanneista opettajista asian muotoili:

”Taloustaito liittyy niin moneen oppiaineeseen, että sitä ihan oikeasti voidaan sivuta millä tahansa tunnilla. Musiikin tunneilla esimerkiksi puhutaan siitä, mitä tarkoittaa piratismi tai mistä taiteilijat saavat ylipäätänsä rahaa.”

Koulujen talouskasvatuksen lähtökohtana on varustaa lapset ja nuoret sellaisilla asenteilla, tiedoilla ja taidoilla, jotka vahvistavat oma-aloitteisuutta, oman talouden ja elämän hallinnan taitoja sekä kestävää kulutuskäyttäytymistä. Opettajien talousosaaminen -tutkimus vastaa muiden muassa kysymyksiin: miten opettajat suhtautuvat taloustaitojen opettamiseen, mistä talousasioista koulussa keskustellaan, minkälaista tukea taloustiedon opettamiseen tarvitaan ja kuinka hyvin koulu opettaa erilaisia taitoja.

Tutkimuksen keskeiset havainnot

Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajien mielestä talousosaamisen varmistaminen on koulun tehtävä, mutta tällä hetkellä koulu opettaa taloustaitoja vain välttävästi. Talouteen liittyvistä asioista tunnilla keskustellaan eniten veroista (74 %), ja seuraavaksi säästämisestä (68 %), bruttopalkasta (66 %), maksamisesta ja koroista (64 %). Luokan opettajaksi opiskelevien vastauksista (92 %) ilmenee, että tärkeäksi koetaan vastuullisen kuluttamisen opetus. Taloustiedon opettamista varten opettajat toivovat heti käyttövalmista materiaalia, ajankohtaista tietoa ja nuorille sopivaa materiaalia kuten lyhyitä videoita. Tähän toiveeseen on Mun talous -toimintakin pyrkinyt vastaamaan. Materiaalia löytyy verkkosivuilta ja sitä kootaan sinne jatkossa yhä lisää.

Yhteistyössä on voimaa

Opettajien talousosaaminen -raportin johtopäätöksissä todetaan olevan toivottavaa, että kaikki talouden toimijat edelleen tiivistäisivät yhteistyötään, jotta lasten ja nuorten talousosaaminen voisi vahvistua. Näin vaikutetaan syrjäytymistä aiheuttaviin rakenteisiin ja edistetään koko yhteiskunnan hyvinvointia. Hyvä asia joka tapauksessa on, että niin nuorilla itsellään kuin opettajillakin on halua taloustaitojen parantamiseen.

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.