Mun talous -toiminta päättyi

Kuten joulukuun uutisessa kerroimme, Mun talous -toiminnan jatko oli uhattuna, sillä STEA:n avustusehdotuksessa toiminnalle ei ehdotettu jatkoavustusta. Jätimme avustusehdotuksesta kannanoton, jossa perustelimme, miksi rahoituksen katkaisun perusteet olivat mielestämme virheelliset. STEA:n lopulliset avustuspäätökset tulivat viime viikolla. Avustuspäätös Mun talous -toiminnan osalta oli sama kuin avustusehdotus eli toimintamme rahoitusta ei jatketa. Tämä tarkoittaa sitä, että Mun talous -toiminta päättyy arviolta helmikuun lopussa.

Mun talouden verkkosivut ja esim. sähköinen materiaalipankki jäävät elämään ja selvitämme parhaillaan, miten niiden päivitys hoidetaan jatkossa. Sähköinen materiaalipankki siirtyy mahdollisesti jonkun toisen toimijan hallintaan, mutta tästä kerromme lisää vielä myöhemmin.

Jos haluat vielä tilata materiaalejamme, Puhu rahasta -opasta, Puhu rahasta -tehtäväkirjaa, Puhu rahasta -julistetta, Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulua tai Ota palkkasi haltuun! -opasta, voit tehdä sen postimaksua vastaan vielä muutaman viikon ajan. Lähetä materiaalitilaus ville.kujanpaa(at)setlementti.fi. Valitettavasti budjettimme ei enää mahdollista materiaalien toimittamista täysin maksutta. On vielä avoinna, mitä varastossa oleville materiaaleillemme tapahtuu toimintamme päätyttyä, mutta tästä tiedotetaan asian selvittyä.

Perustelut rahoituksen päättymiselle

Yritän vielä lyhyesti avata, miksi STEA päätti lopettaa rahoituksemme ja miksi päätös oli meidän mielestämme yllättävä.

Rahoittajan näkemyksen mukaan toimintamme tuloksellisuus ei ole kaikilta osin riittävää. Tämä koskee erityisesti toimintamme päätavoitetta, joka on kirjattu muotoon

Päätavoite: Suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten taloudellinen lukutaito on vahvistunut ja talousongelmat ovat vähentyneet.

Avustushakemuksissamme yllä oleva on kirjattu toiminnan päätavoitteeksi ja hakemuksissa kerrotaan, että päätavoitteeseen päästään alatavoitteiden toteutumisen kautta, jotka ovat

Alatavoite 1: Nuoria työssään kohtaavien ammattilaisten osaaminen, keinot ja mahdollisuudet tukea nuorten taloudellisen lukutaidon kehittymistä sekä tukea nuoria talousongelmien ratkaisussa ovat parantuneet.

Alatavoite 2: Nuorten taloudellisen lukutaidon valtakunnalliseen edistämiseen rakennettua Mun talous -verkostoa on ylläpidetty ja sen toimintaa kehitetty. Verkoston jäsenet kokevat vahvaa osallisuutta verkostossa ja monialainen, keskinäinen yhteistyö on tiivistynyt.

Alatavoite 3: Nuorten ylivelkaantumista aiheuttavia rakenteellisia ongelmia on tunnistettu, niitä on purettu vaikuttamistyön avulla, aiheen parissa tehtävää työtä on nostettu esiin ja Mun talous -verkoston tunnettuutta on vahvistettu valtakunnallisesti.

Olemme kaikissa yhteyksissä avanneet rahoittajallemme pää- ja alatavoitteiden suhdetta ja kertoneet, että päätavoite saavutetaan alatavoitteiden kautta. Olemme hakemuksissamme nimenneet päätavoitteeksi tavoittelemamme vaikutuksen ja alatavoitteiksi varsinaiset omat konkreettiset tavoitteemme. Kaikki toimenpiteemme ovat kohdistuneet alatavoitteisiin emmekä ole raportoinneissa edes yrittäneet kertoa tuloksellisuutta koskien päätavoitetta, vaan nimenomaan alatavoitteita. Pyrkimys on ollut alatavoitteiden toteutumisen kautta päästä pitkällä aikavälillä päätavoitteeseen.

STEA:n palautteen mukaan toimintamme tuloksellisuus koskien alatavoitteita on riittävää, mutta koskien päätavoitetta riittämätöntä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi STEA:n tulkinta oli yllättävä.

Mun talous -verkoston jäsenet vetosivat toiminnan jatkumisen puolesta

Saimme STEA:lle lähetettyyn kannanottoon ilahduttavan määrän kommentteja myös yhteistyökumppaneiltamme ja Mun talous -verkostolta. Kommenteista nousi esiin se, kuinka verkostotyötä ja sen koordinointia pidetään tärkeänä ja nuorten taloudenhallinnan edistymistä erittäin tarpeellisena ja ajankohtaisena aiheena. Lausunnoissa korostui pitkäjänteisen kehitystyön merkitys. Lausuntojen perusteella Mun talous -toiminnan kohdentamista nuorten kanssa työskenteleviin ammattilaisiin pidetään järkevänä. Joissakin kommenteista vedottiin siihen, että Mun talous -toiminnalla olisi selkeä rooli talousosaamisen kansallisen strategian jalkauttamisessa. Tämän nosti esiin myös Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen 18.12. järjestetyssä Suomen Pankin Talousosaamishankkeen loppuseminaarin puheenvuorossa. Timosen mukaan kansallisen talousosaamisen strategian toteutus tulee olemaan voimakkaasti riippuvainen kolmannen sektorin toimijoista. Timonen mainitsi esimerkkinä Mun talous -verkoston, jonka toiminta hänen mukaansa vastaa hyvin kansallisen talousosaamisen strategian tavoitteisiin. Me olemme samaa mieltä. Sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja meitä kaikkia tarvitaan.

Tässä tilanteessa asian eteen on tehty kaikki voitava. Tästä huolimatta valitettava lopputulos on se, että Mun talous -toiminta päättyy. Tarve nuorten talousosaamisen tukemiselle on kuitenkin juuri nyt ehkä suurempi kuin koskaan. Onneksi kentälle jää suuri määrä toimijoita, jotka tekevät hienoa työtä tämän eteen.

Jatketaan puhetta rahasta!

Ville Kujanpää
Kirjoittaja työskenteli Mun talous -toiminnassa kehittämissuunnittelijana

 

Suomen Setlementtiliiton Mun talous -toiminta edisti nuorten taloudellista yhdenvertaisuutta. Sitouduimme myös vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen.  Mun talous -toiminta kokosi yhteen sellaisia järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita, jotka tavoittelevat nuorten taloustaitojen vahvistumista. Nuorten taloustaidot rakennetaan yhdessä. Luotimme ihmisten ja yhteisöjen kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi. Toimimme rakentavassa vuoropuhelussa verkoston kanssa, osallistuimme aktiivisesti yhteisiin kehittämisponnistuksiin ja vaikuttamistyöhön sekä toimme näkyväksi hyviä toimintamalleja ja välineitä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.