Mun talous -tiimi ehdottaa!

Sosiaaliset luototusmuodot on otettava käyttöön valtakunnallisesti ennaltaehkäisemään nuorten velkaantumista ja syrjäytymistä

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan alle 30-vuotiaat nuoret ovat olleet jo pitkään ikäluokka, joka elää selvästi eniten perusturvan varassa. Lisäksi nuorten perusturvan taso on alhaisempi kuin muilla ikäluokilla, sillä esimerkiksi opintotuki on pienempi kuin toimeentulotuki tai työttömyyspäiväraha. Nuorten pienet ja vaihtelevat tulot kasvattavat ylivelkaantumisen riskiä. Heidän tulonsa kuluvat monesti kokonaan elämisen pakollisiin perusmenoihin. Pienistä tuloista säästäminen yllättävien menojen tai isompien hankintojen varalle on joissain tapauksissa mahdotonta.

Nuoret kohtaavat elämäntilanteita, jolloin he joutuvat tekemään maksukykyynsä nähden isoja hankintoja. Takuuvuokran, oman kodin välttämättömien hankintojen tai opinnoissa tarvittavan tietokoneen maksaminen ei monella onnistu, jos tavoitteellista säästämistä ei ole aloitettu hyvissä ajoin jo alaikäisenä. Ainoaksi vaihtoehdoksi nuorelle voi jäädä lainaraha, jos perhe ei voi tarjota taloudellista tukea. Usein henkilöillä, joilla on heikko maksukyky, on käytettävissä vain huonoja rahoitusratkaisuja. He joutuvat turvautumaan kalliisiin lainoihin, joissa on korkean koron lisäksi kohtuuttomat perintäkulut- ja käytännöt. Tämä johtaa helposti pitkään velkakierteeseen, joka voi olennaisesti heikentää nuoren itsenäistä elämää sekä aiheuttaa taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä.

Luottoyhteiskunnassa myös pienituloisilla ja etenkin nuorilla tulee olla joustavampi pääsy kohtuuehtoisille rahoitusmarkkinoille ja oikeus hallittuun luoton käyttöön. Luottomarkkinoille tarvitaan lisää nuorille aikuisille suunnattuja sosiaalisen luototuksen palveluja, jotka tukevat heidän toimeentuloaan, ennaltaehkäisevät ylivelkaantumista ja edistävät itsenäistä pärjäämistä elämässä.

Sosiaalisesta luotosta nuorten toimeentulon tukemisessa on hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Takuusäätiön yhdessä Mun talous -hankkeen kanssa kehittämä Kotilaina on tarkoitettu Nuorisosäätiön ja Nuorisoasuntoliiton asukkaille välttämättömiin kodin hankintoihin. Katso Reinon ja Maisan esimerkkitarinat tämän jutun lopusta. Molempien kohdalla Kotilaina tuki ennen kaikkea itsenäistä asumista ja taloudellista selviytymistä ilman suurta velkaantumiskierteen riskiä.

Lisäksi Takuusäätiö tarjoaa sosiaalista pienlainaa välttämättömiin kertaluonteisiin menoihin ja hankintoihin. Pienlainan ja Kotilainan kaltaisia sosiaalisia luototusmuotoja tulee olla valtakunnallisesti nykyistä kattavammin tarjolla nuorille elämän eri vaiheissa.

Sosiaalista luototustoimintaa järjestetään Suomessa myös kuntien tarjoamana. Laki kuntien sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan vuonna 2003. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen määritellään kunnan vapaaehtoiseksi tehtäväksi, jonka käyttöönotosta kunta itse päättää. Sosiaalinen luototus on käytössä vain vajaassa 30 kunnassa (kattaen 44 % väestöstä) ja luottoja myönnetään vähän, vuonna 2013 vain noin tuhannelle henkilölle. Viestintä sosiaalisesta luotosta on vähäistä, jolloin potentiaaliset asiakkaat eivät tiedä tai löydä palvelua. Sosiaalista luottoa käytetään lisäksi lähes yksinomaan velkojen järjestelykeinona.

Voittoa tavoittelemattoman sosiaalisen luoton olisi kilpailtava muiden luottomarkkinoiden tuotteiden kanssa ja oltava houkutteleva vaihtoehto. Sen markkinointiin ja tunnettuuden lisäämiseen tulisi panostaa selvästi enemmän. Sosiaalisen luoton hakemisen kynnys tulee olla nykyistä matalampaa ja hyväksyttävämpää ilman, että leimautuu sosiaalisesti tai taloudellisesti epäonnistuneeksi.

Mallia sosiaalisen luototustoiminnan järjestämisestä voi ottaa myös ulkomailta:
“Monissa maissa sosiaalinen mikroluototus on osa kansallista strategiaa. Kansainvälisesti mikroluototuksesta ja sen keinoista estää pienituloisten taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä keskustellaan huomattavasti Suomea vilkkaammin. Maailmalta löytyy monia edistyneitä pienlainoituksen malleja, jotka voisivat toimia myös Suomessa nuorten toimeentulon tukemisessa”, kertoo Takuusäätiön pienlainatoiminnan kehittämisestä vastaava kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Nuorten pienituloisuuden ja velkaongelmien lisääntyessä asia on ajankohtainen myös Suomessa, mutta käytännössä sosiaalisen pienlainatoiminnan hyödyntäminen ja ymmärtäminen taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on vielä lapsenkengissä. Voittoa tavoittelemattoman sosiaalisen luoton tarjoaminen ei saisi olla pelkästään kuntien tai esimerkiksi Takuusäätiön vastuulla. Julkisen vallan tulisi luoda edellytykset sen käyttöönoton lisäämiseen ja kehittämiseen valtakunnallisesti paikkakunnasta riippumatta.

Reinon tarina: Kotilaina mahdollisti asumiskustannusten pienenemisen jotta loppuosa veloista oli mahdollista hoitaa järjestelmällisesti ja aloittaa säästäminen

Reino on Nuorisosäätiöllä asuva 25-vuotias töissä käyvä mies. Ennen Nuorisosäätiölle muuttamistaan Reinolle oli kertynyt peliongelmista velkaa, jotka olivat ulosotossa hoidossa. Velkaa oli enimmillään 7 000 euroa. Peliongelma oli syntynyt eron myötä kehittyneestä masennuksesta. Reino onnistui pääsemään eroon peliongelmasta ja masennuksesta. Myöhemmin myös ulosottovelat olivat hyvin hoidossa, sillä Reino sai lyhennettyä niitä järjestelmällisesti kuukausittain saamastaan palkasta. Hän halusi kuitenkin muuttaa halvempaan vuokra-asuntoon, jotta hän voisi myös säästää suunnitelmallisesti pahan päivän varalle.

Tulojensa puolesta Reinolla ei ollut mahdollista saada vuokravakuuden maksamiseksi apua sosiaalitoimesta, eikä hänellä ollut riittävästi säästöjä korkeiden asumiskustannusten ja ulosoton vuoksi.  Hän päätti muuttaa Nuorisäätiölle, jos hän saisi Takuusäätiön Kotilainan vuokravakuuden maksamiseksi. Reino ei halunnut turvautua markkinoilla oleviin helposti velkaannuttaviin pikavippeihin, joiden saaminen muutoinkin maksuhäiriömerkinnän vuoksi olisi ollut haastavaa. Merkinnästä huolimatta Nuorisosäätiö oli valmis tarjoamaan asuntoa, jos Reino saisi vuokravakuuden maksetuksi.

Monesti aiemmat velat voivat olla esteenä Kotilainan saamiseksi. Reino oli saanut jo valtaosan velastaan maksetuksi ja velkaa oli jäljellä enää 1 000 euroa. Tästä syystä velka ei ollut esteenä Kotilainan saamiseksi vuokravakuuteen, sillä sen nähtiin kokonaisuudessaan edistävän Reinon taloudellista tilannetta, itsenäistä selviytymistä ja säästämisen tavoitteita. Muutama kuukausi muuton ja lainan myöntämisen jälkeen Reino oli saanut ulosottovelan maksetuksi ja hän lyhensi enää vain puolen vuoden ajan saamaansa Kotilainaa. Sen mahdollistaman asumismenojen pienentymisen johdosta Reinolla oli nyt mahdollista lainan lyhentämisestä huolimatta aloittaa kauan kaipaamansa säästötilin kartuttaminen.      

Maisan tarina: Opintojen aloittaminen helpottui Kotilainan avulla

Maisa on 20-vuotias Kemistä kotoisin oleva nuori nainen, joka sai opiskelu- ja työpaikan Tampereelta. Edessä oli muuttaminen ensimmäistä kertaa omaan asuntoon ja uuteen kaupunkiin. Maisa ei ollut saanut pienistä tuloistaan kerättyä riittävän suurta säästöä vuokravakuuden maksamiseksi. Vakuuden maksaminen oli välttämätöntä vuokra-asunnon hankkimiseksi. Myöskään Maisan vanhempien ei ollut mahdollista antaa pienistä tuloistaan taloudellista apua. Säästöjä Maisalla oli kuitenkin juuri sen verran, että vuokravakuuden saaminen sosiaalitoimesta ei ollut mahdollista. Lisäksi säästöille olisi ollut muutakin käyttöä, sillä uuteen kotiin hän tarvitsi välttämättöminä hankintoina ainakin sängyn ja kannettavan tietokoneen opintoja varten.

Maisa päätti hakea asuntoa Nuorisoasuntoliitolta. Asukasvalintaan liittyvässä haastattelussa asumisohjaaja vinkkasi, että Maisan kannattaisi hakea Takuusäätiön Kotilainaa. Sen saaminen mahdollistaisi hänelle asunnon hankinnan lisäksi sängyn ja läppärin ostamisen kohtuuehtoisella luotolla. Näin se tukisi itsenäisen elämisen ja opintojen aloittamista ilman suuria taloudellisia riskejä. Kotilainan saaminen vuokravakuuden maksamiseksi sekä sängyn ja läppärin hankkimiseksi (1 500€) onnistui. Hän lyhentää Kotilainaa seuraavan puolentoista vuoden ajan kuukausittain opintojen ohessa töistä saamillaan tuloilla.  

Lue lisää esimerkkitarinoita Kotilainan hyödyistä nuorten toimeentulon ja itsenäisen selviytyminen tukemisessa.

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.