Kotiin ja kouluun tarvitaan lisää rahapuhetta

Mikä on kodin ja vanhempien rooli taloustaitojen opettamisessa ja millaista talouskasvatusta lasten ja nuorten tulisi saada koulussa? Kodin ja koulun yhteistyö talouskasvatuksessa näyttäytyy opettajille haasteena, mutta voi parhaimmillaan olla tabuja purkavaa.

Kodin merkitys nuorten talousosaamisessa korostuu

Heinäkuussa 2019 julkaistussa kyselytutkimuksessa selvisi, että yli puolet suomalaisista pitää nuorten talousosaamisen tasoa huonona. Tutkimus tukee suomalaisten näkemystä: nuorilla aikuisilla on eläkeläisten lisäksi heikoimmat taloustiedot (Taloudellinen lukutaito Suomessa -haastattelututkimus 2014).

Nuorilla on tutkitusti motivaatiota oman talousosaamisen parantamiseen. Talousosaaminen ei tunnu kuitenkaan karttuvan koulussa. Vuoden 2017 Nuorisobarometrin mukaan nuoret kokevat oppineensa vähiten taloustietoja- ja taitoja peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa.

Sen sijaan kodin merkitys talouteen liittyvässä tiedonhankinnassa korostuu. Rahapuhetta -tutkimuksessa selvisi, että 64 % prosenttia vastaajista hankki taloustietoja- ja taitoja lähipiiriltään. Peruskoulua piti merkityksellisenä oman talouden tietojen ja taitojen omaksumisessa vain 12 prosenttia vastaajista.

Nuorten talousosaamista ei voi kuitenkaan jättää pelkästään vanhempien harteille, koska perheiden tilanteet vaihtelevat. Peruskoulun keskeisiä tehtäviä on oppilaiden välisten erojen tasaaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Samaan aikaan peruskoulun asema tasa-arvoa lisäävänä ja eroja tasaavana instituutiona horjuu.

Koulun pitäisi toimia tasa-arvoistajana myös talousosaamisessa

Kysyin Facebookissa yhteiskuntaopin opettajien näkemyksiä talouskasvatuksesta ja koulun ja kodin suhteesta. Vastausten perusteella kodin ja koulun yhteistyö talouskasvatuksessa koettiin haastavaksi. Oppilaan yhteiskuntaluokka on rahan veroinen tabu, ja perheiden erilaiset taloudelliset tilanteet nousevat helposti esille rahasta ja oman talouden hallinnasta keskusteltaessa.

Haastetta niin opettajalle kuin nuorelle tuo talousopetuksen laajuus. Samaan aikaan kun koulussa otetaan haltuun laajoja taloudellisia ilmiöitä, voi verkkopankin käyttö olla vielä lukiolaisella hukassa. Konkretialle olisi opetuksessa tarvetta.

Opettajien vastauksissa nousi esille myös sijoittaminen nuorten eroja tasoittavana toimintana, kunhan varmistetaan, että vähävaraisemmista taustoista tulevat saadaan mukaan.

Rahapuhe olisi opettajien mielestä tärkeää ammateista ja koulutuspoluista keskusteltaessa. Tulevaisuuden valinnoissa tulisi ymmärtää myös taloudellinen puoli vaihtoehtoja punnitessa.

Kodin ja koulun talouskasvatus tukevat toisiaan

Opettajat toivoivat lisää rahapuhetta myös kotiin. Nuoret eivät aina ole kovin perillä edes vanhempiensa tekemästä työstä, saati perheen tuloista ja menoista. Myös varallisuudesta, säästöistä ja veloista puhuminen nähtiin tärkeäksi osaksi kotona tehtävää talouskasvatusta.

Omien opettamiskokemusteni perusteella rohkaisisin myös opettajia puhumaan rahasta rohkeammin. Todelliset esimerkit esimerkiksi palkasta, vuokra-asuntojen hintatasosta, sijoittamisesta tai vaikka tiukasta rahatilanteesta opiskeluaikoina toimivat opetuksessa paremmin kuin fiktiiviset oppikirjakertomukset.

Kotona tehtävään talouskasvatukseen ja rahapuheeseen voidaan rohkaista myös koulun suunnalta. Oppilaille voi antaa esimerkiksi tehtäväksi selvittää oman perheen tuloja ja menoja. Tehtävän tekemisen tukena voi käyttää esimerkiksi Marttojen ja Takuusäätiön Mitä eläminen maksaa? -sivuston budjettipohjia. Kysymykset voidaan suunnitella yhdessä oppitunnilla ja pyytää huoltajalta kuittaus siitä, että keskustelua on kotona käyty. Näin vanhempia voisi koulun suunnalta kannustaa hyvin matalalla kynnyksellä osallistumaan talouskasvatukseen. Lisää vinkkejä talouskasvatukseen löytyy Talous ja nuoret TAT:in Puhu rahasta -sivustolta.

 

Venla Toivonen
Kirjoittaja on Mun talous -toiminnan kehittämisassistentti ja koulutukseltaan historian ja yhteiskuntaopin opettaja

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.